Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Inleidende bepaling

Onderliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte Producten door Desmecht NV in de schoot van haar internet-winkel Desmecht.com. Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website Desmecht.com leidt tot de aanvaarding van de onderliggende algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Identiteit van DESMECHT.COM

§2.01 Onderneming:
Desmecht BV
Sint-Katelijneplein 9
1000 Brussel
webshop@desmecht.com
BTWnummer: BE 0 443 424 117
NACEBEL-code: 47299 – Gespecialiseerde detailhandel in voedings- en genotsmiddelen
§2.02 Expoitatiezetel (winkel):
Herboristerij Desmecht
Sint-Katelijneplein 10
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 / 511 29 59 (te bereiken tijdens de openingsuren)
§2.03 Openingsuren:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u30 – 18u00
Woensdag: 9u30 – 18u00
Donderdag: 9u30 – 18u00
Vrijdag: 9u30 – 18u00
Zaterdag: 9u30 – 18u00
Zondag: gesloten
Gesloten op wettelijke feestdagen
Jaarlijkse sluiting tijdens de zomer: 18/07/2021 – 02/08/2021

Artikel 3. Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site Desmecht.com wordt verstaan onder:
§3.01 Desmecht.com: De website van Desmecht BV, zijnde www.desmecht.com en alle subdomeinen waar de Producten worden aangeboden en verkocht aan de Klant.
§3.02 Klant: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website Desmecht.com.
§3.03 Bestelling: De aanvraag door de Klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Desmecht BV en de Klant van de internet-winkel Desmecht.com met betrekking tot de Producten die worden aangeboden via Desmecht.com.
§3.04 Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, classificatiesysteem per categorie,…) in verband met een Product aan dat te koop wordt aangeboden via Desmecht.com.
§3.05 Producten: Alle goederen te koop aangeboden door de Desmecht BV via Desmecht.com.
§3.06 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van Producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

Artikel 4. Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

§4.01 De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
§4.02 De tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden is steeds te raadplegen op www.desmecht.com/algemenevoorwaarden en kan via dezelfde website eveneens worden opgeslagen onder de vorm van een .pdf-document. Na de bestelling ontvangt de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden als .pdf-document in bijlage van een email.

Artikel 5. Voorwerp

§5.01 Desmecht BV biedt met haar online-verkoop Producten aan die gewoonlijk verkocht worden in haar herboristerij-winkel. Het betreft onder meer kruiden, planten, specerijen, voedingssupplementen, voeding, cosmetica en toebehoren.
§5.02 De Klant maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de Producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website. De aangekochte Producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website. Desmecht.com bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de Producten worden aan de Klant geleverd binnen de gespecificeerde termijn.

Artikel 6. Producten en aanbod

§6.01 Producten die voorzien zijn van een Productfiche op de site van Desmecht.com kunnen aangekocht worden.
§6.02 Het is eventueel mogelijk andere Producten van door Desmecht.com gevolgde merken en/of distributeurs te bestellen, die niet in de Productfiches staan. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar webshop@desmecht.com.
§6.03 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf telefonisch of per email contact te nemen met Desmecht BV.
§6.04 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Desmecht.com. Desmecht.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 7. Bestelling

§7.01 Al de informatie bezorgd door de Klant, zoals het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Desmecht BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de Klant zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde Producten te leveren.
§7.02 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.
§7.03 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Desmecht.com aan de Klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de Klant heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van deze bevestigingsemail van de bestelling.
§7.04 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Desmecht BV zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
§7.05 Indien het bestelde Product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Desmecht.com via e-mail de Klant over de vertraging van de levering inlichten. Indien de Klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren en de terugbetaling ervan vragen.
§7.06 Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
§7.07 De Klant aanvaart dat zijn bestelling voorbereid wordt in één van de exploitatiezetels van Desmecht BV. Hierbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

Artikel 8. Levering

§8.01 Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie (Stripe.com), verbindt Desmecht.com zich er toe om de bestelde Producten met bekwame spoed naar de Klanten te sturen op het opgegeven leveringsadres. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat er niet dagelijks zendingen zijn. Desmecht.com tracht elke drie tot 4 dagen pakjes te verzenden en af te leveren aan de transportfirma. Naargelang de bestemming duurt het dan nog enkele dagen alvorens u het pakje ontvangt. Ingeval van vertraagde verzending bijvoorbeeld maar niet exclusief door ons jaarlijks verlof, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht en kunt u alsnog uw bestelling annuleren en de terugbetaling ervan vragen.
§8.02 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
§8.03 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht de bestelling te wijzigen, te annuleren of de terugbetaling ervan te vragen.
§8.04 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de Klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de levering van de bestelde goederen. De aansprakelijkheid van Desmecht BV kan in dat opzicht niet spelen.
§8.05 De levering gebeurt door erkende transportfirma’s zoals BPost of DPD. Desmecht.com behoudt zich echter het recht voor een andere transportfirma te gebruiken wanneer zij dit een betere keuze vindt. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de website www.desmecht.com.
§8.06 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de Klant de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde Producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de Klant onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.
§8.07 Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan Desmecht.com en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).
§8.08 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Desmecht.com was geboden.
§8.09 Bij vraag tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling ten gevolgen van een vertraagde levertijd, zal de ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de verkoopsovereenkomst, terugbetalen.

Artikel 9. Klachten

§9.01 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Desmecht.com, op straffe van verval van elk recht. De klachten worden opgestuurd naar webshop@desmecht.com.
§9.02 Bij Desmecht.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Desmecht.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10. Teruggave

§10.01 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de Klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, dient de Klant het herroepingsformulier (een voorbeeld hiervan is terug te vinden onderaan deze algemene voorwoorden), binnen de veertien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen, in te vullen en te versturen naar webshop@desmecht.com .
§10.02 De Klant beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van het verzenden van het herroepingsformulier om ze terug te sturen naar Desmecht BV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de Klant op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe Producten terugsturen naar het volgende adres: Desmecht BV – Sint-Katelijneplein 10 – 1000 Brussel (België). Hierbij dienen de/het Product(en) in hun originele, volledige verpakking terug gestuurd te worden, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen) en een kopie van de aankoopfactuur. De Klant dient te bewijzen dat de/het Product(en) tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
§10.03 Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Desmecht.com zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant of die het gevolg is van een beschadiging tijden het terugsturen naar Desmecht.com.
§10.04 Indien de goederen naar Desmecht BV werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Desmecht.com zich ertoe de betalingen van de Klant te vergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de Producten worden niet terugbetaald door Desmecht.com (tenzij de fout aan Desmecht.com toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Desmecht.com geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
§10.05 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
2° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
3° de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen;

Artikel 11. Prijs

§11.01 De prijs vermeldt op de Product fiche is uitgedrukt in euro en houdt geen rekening met de kosten gerelateerd aan het transport. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
§11.02 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de Producten en de transportkosten.
§11.03 Desmecht.com behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.
§11.04 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Zulke vergissingen of fouten in het aanbod binden Desmecht.com niet. Desmecht.com is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Desmecht.com is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Bij druk – en zetfouten is de onderneming niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12. Betaling

§12.01 De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.
§12.02 Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt Desmecht.com uitsluitend samen met de Payment Service Provider Stripe.com. Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Desmecht.com meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen Desmecht.com of Desmecht BV worden ingeroepen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

§13.01 Desmecht.com en Desmecht BV kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde Producten.
§13.02 De aansprakelijkheid van Desmecht.com, Desmecht BV kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de Producten aangebracht door de fabrikanten.
§13.03 De aansprakelijkheid van Desmecht.com / Desmecht BV zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data fiches zijn louter van indicatieve titel. De Klant engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het Product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.
§13.04 Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch Desmecht.com, noch Desmecht BV kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site desmecht.com.

Artikel 14. Garantie

§14.01 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Klant dient Desmecht.com schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de garantie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van een aankoopbon, met een waarde op de volgende bestelling, of inbegrepen zijn in de eventuele teruggave.
§14.02 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
§14.03 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Desmecht.com
§14.04 In geen enkel geval kunnen Desemecht.com of Desmecht BV verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Desmecht.com of Desmecht BV is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het Product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.
§14.05 De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. De ondernemer is eveneens nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

Artikel 15. Persoonsgegevens

§15.01 Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is noodzakelijk. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
§15.02 Desmecht BV is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van Klanten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De Klant beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Desmecht BV.
§15.03 Desmecht.com/Desmecht BV verbinden zich er toe om de gegevens van hun Klanten nooit aan derden door te geven.
§15.04 De Klant heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren via de pagina Mijn Account.
§15.05 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Desmecht.com heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
§15.06 Desmecht.com houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
§15.07 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op webshop@desmecht.com .

Artikel 16. Toepasselijk recht bij geschillen

§16.01 Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de Klant en desmecht.com / Desmecht BV zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de Klant.
§16.02 De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de Klant en Desmecht.com / Desmecht BV zijn onderworpen aan het Belgische recht.
§16.03 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17. Wijzigingen Algemene Verkoopsvoorwaarden

§17.01 Desmecht.com kan deze voorwaarden steeds wijzigen. Hiertoe dienen zij op de website te worden gepubliceerd. Gedurende een looptijd van één maand zal de Klant zich kunnen beroepen op de voor de Klant meest gunstige bepaling.
§17.02 De voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden werden gepubliceerd op 23/10/2018.

Artikel 18. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

§18.01 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
§18.02 Het nalaten op gelijk welk moment door Desmecht.com om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bijlage: Herroepingsformulier

Dit formulier moet u alleen invullen en opsturen naar webshop@desmecht.com als u de aankoop wilt herroepen >>>

Aan Desmecht BV / Desmecht.com.
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
(vermelding goederen)
Besteld op:
Geleverd op:
Bestelnummer:

Naam Klant :
Adres Klant:

Datum :